Lao Ce bölcseletei

laoce

 • 1. …aki nem szabadul meg a vágyaktól, csak a külső jelenségeket szemlélheti.
 • 2. …a bölcs…
  Alkot, s magának semmije sincs.
  Munkál, s jutalomra nem számít…
  És mert sohasem igényel semmit,
  sohsem veszthet semmit.
 • 3. A legfőbb jóság hasonlatos a vízhez.
 • 4. A tökéletes ember …
  a munkában a lehetőségekhez alkalmazkodik.
 • 5. Ha valaki érdemes munkát végzett
  és dicsőséget szerzett…
  az vonuljon vissza…
 • 6. Akinél ész és szív összhangban van,
  annál nincs meghasonlás.
 • 7. Aki a népet szeretve kormányozza az országot,
  nem uralkodik sok rendszabállyal…
 • 8. A méltóságtól úgy féljetek, mint a kegyvesztéstől.
 • 9. Aki úgy szereti és becsüli az országot mint önmagát,
  az méltó a kormányzásra.
 • 10. Az eredethez visszatérni annyi, mint megnyugodni.

Alkaiosz bölcseletei

 • . Borban az igazság.
 • . …hazánktól vissza miért vegyük szívünk, ha egy-két kótyagos össze is kuszált-kavart mindent…?
 • Vágyik szörnyen e férfin nagy hatalomra s így fölfordítja az államot: ing, lemerül hamar.
 • Nem szépen-épült, széptetejű lakok, nem jólrakott nagy kőfalak és utak adják a várost, nem hajógyár, ámde olyan lakosok, kik avval mi megvan, élni tudnak…
 • Nem kell a bajnak önmagad adnod át, mert el mit érsz, ha mindig a baj gyötör…

Hésziodosz bölcseletei 4

hésziodosz

 • …ne az útra vizelj, se menetközben, se ruhátlan, el ne feledd, hogy az éjszaka is szent isteneinké. Istenes és megfontolt férfi leguggol ilyenkor, vagy keres egy kerítést, odaáll udvar fala mellé.
 • . …a halandók közt könnyen kap szárnyra a rossz hír, s hordani terhes lesz, s nehezen rázod le magadról. El nem veszhet egészen a hír, amit egyszer a sok nép szája kimond: örök istenséggé lett maga is már.

Hésziodosz bölcseletei

hésziodosz

 • Szánkon tarka hazugság, mind a valóra hasonlít, tudjuk zengeni mégis a színigazat, ha akarjuk!
 • Balgák, nem tudják, hogy a fél az több az egésznél…
 • Elrejtették mélyen az istenek élelmünket: másként könnyen meghozná neked egynapi munka azt, ami kell az egész évben, bár tétlenül élnél…
 • Éjjel-nappal nincs pihenésünk, pusztul az ember gondban, bajban, az istenek így szabók ki a sorsunk Mégis, járul még öröm is némelykor a bajhoz…
 • Balgatag az, ki erősebbel mer szembeszegülni, úgysem győz, csak a szégyenhez még bánata társul.
 • …te a törvény és ne a gőgös erőszak útján járj, nyomorult emberhez a gőg nem is illik, könnyen a jó sem tűri, s akit balsorsa utolért, még jobban meggörnyed alatta, az út nem is erre visz célhoz, ha a célod igaz; gőgnél az igazság mindig jobb, a saját kárán csak a balga tanulja.
 • Ott, ahol egy mérték mér polgárnak s idegennek, és az igaz törvény útjáról senki le nem tér, dúsan hajt az a város, benne virágzik az ember, békesség lakozik földjén…
 • Nem pusztítja a törvénytartó népet az ínség, sem rontás, a nehéz munkát a siker koszorúzza.
 • . Az, ki a másiknak tesz rosszat, majd maga szenved, s szőve gonosz tervet, neki üt ki a leggonoszabbul.
 • Az, ki a hitványsághoz húz, célját el is éri könnyűszerrel: sima az út hozzá s közel is van.

Salamon bölcseletei 2

 • . Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés.
 • . Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél; miért keresnél magadnak veszedelmet ?
 • Az embernek bölcsessége megvilágosítja az ő orcáját…
 • …jobb az élő eb, hogynem a megholt oroszlán
 • A bölcseknek nyugodt beszédét inkább meghallgatják, mint a bolondok közturalkodónak kiáltását.
 • . …hathatósabb a bölcsességnél, tisztességnél egy kicsiny balgatagság.

Salamon bölcseletei

 • Minden hiábavalóság!
 • . …nincs új dolog a nap alatt.
 • . …miképpen meghal a bölcs, azonképpen meghal a bolond is.
 • . Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.
 • …a hármas kötél nem hamar szakad el.
 • . Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel…
 • . Édes az álom a munkásnak…
 • Jobb a jó hír a drága kenetnél…
 • . …jobb a tűrő, hogynem a kevély.

Homérosz bölcseletei 5

 • …emlékezzünk: mert örül ám a bajok tovatűntén az, ki nagyon sokat eltűrt már és sokfele bolygott.
 • …a vas maga vonja magához az embert.
 • …a fajtájához küld mindenkit az isten.
 • . Sóvár gyomrunkat sose tudjuk rejteni úgysem, azt a veszettet, mely sok bajba sodorja az embert, mert őérte szerelnek föl sok erőspadú gályát s törnek a meddő tengeren át ellenfeleikre.
 • . …aszerint fordul lelkében a földi halandó, hogy neki mily napot ad Zeusz, emberek, istenek apja.
 • . …sok baj közt a halandó gyorsan öregszik.
 • . Tűrj szív, tűrtél már hajdan te kutyábbat is ennél…
 • . Mert el tudja viselni baját, aki ébren egész nap hosszan sír s a szívét sorvasztja a sok keserűség, éjjel azonban az álom fogja: feledteti minden búját és örömét, ha körülveszi két szemehéját.
 • …elhullt daliákon az ujjongás kegyeletlen.

Homérosz bölcseletei 4

 • …az elmeveszítő bor, mely a bölcs eszű embert is dalolásra deríti és gügyögő nevetésre, bizony buzdítja a táncra, és hogy olyan szót mondjon, amit ki nem ejteni bölcsebb.
 • …hisz az énekeseknek a tisztelet és a csodálat jár valamennyi halandótól: minden dalos embert múzsa tanított dalra…
 • …az édes testvérnél se silányabb, az, ki derék társunk…
 • Mert bizony azt mondom, hogy nincs is kellemesebb, mint hogyha egész népet tölt el széltében a jókedv…
 • Mindenfajta halál iszonyú a szegény embernek, mégis a legcsúfabb éhezve betölteni sorsunk.
 • …Az ajándék meg kedves, ha kevés is…
 • …a kóborlók kegyelemfalatokra szorulnak, hát hazudoznak, s nem kívánnak szólni igaz szót.
 • …gyűlöletes nékem… kit, noha ínség is, rábír a hazug locsogásra.
 • …a kalászt is sejted, hogyha a pelyvát nézed…
 • …más-más dolgokban lel más-más ember örömre.

Homérosz bölcseletei 3

 • …még senki se tudta, miképpen esett születése.
 • . …az olyan dalt dicsérik legjobban a népek, mely a legújabbként jár körben a ráfigyelők közt.
 • Mert nem sok fiú van, ki olyan, mint apja egészen, több, aki hitványabb, s kevesebb, aki túltesz az apján.
 • …mert hiszen annál nincs soha szebb és nincs derekabb sem, mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát férj és nő, nagy fájdalmára a rosszakaróknak, jóakarók örömére, jeles hírére maguknak.
 • …a bátornak minden jobban sikerülhet, bármibe fog, jöjjön bár más helyről e vidékre.
 • …az ifjabbak mindenkoron oktalanabbak.
 • …jobb mindig a mérték.
 • …a férfiunak mi sem ad több hírt, amíg élhet, mint mi dicsőséget lábbal, vagy kézzel elérhet.
 • …vendéglátóm ő, s a baráttal ugyan ki csatáznék?
 • Jóra a rossz sose visz: megfogja a gyorsat a lomha…

Homérosz bölcseletei 2

…üdvünk hát a karunkban van, nem a lankadozásban.

 • …baj után a bolond is okos már
 • …minden az isteneink térdén feküszik még…
 • „>Bár a viszály odaveszne az isteni s emberi szívből és a harag, mely a bölcs eszűt is méregbe borítja…
 • …az ember tervét Zeusz nem mind viszi véghez…
 • …ne veszítsük puszta szavakkal itt az időt: hisz még végzetlen a nagyszerű munka.
 • …amilyen szót mondasz, olyant fogsz hallani is rá.
 • Ésszel még a favágó is több, mint csak erővel…
 • …tűrővé tette az emberi lelket a végzet.
 • …énekszó és tánc… a víg lakomák koronája…