Homérosz bölcseletei 4

 • …az elmeveszítő bor, mely a bölcs eszű embert is dalolásra deríti és gügyögő nevetésre, bizony buzdítja a táncra, és hogy olyan szót mondjon, amit ki nem ejteni bölcsebb.
 • …hisz az énekeseknek a tisztelet és a csodálat jár valamennyi halandótól: minden dalos embert múzsa tanított dalra…
 • …az édes testvérnél se silányabb, az, ki derék társunk…
 • Mert bizony azt mondom, hogy nincs is kellemesebb, mint hogyha egész népet tölt el széltében a jókedv…
 • Mindenfajta halál iszonyú a szegény embernek, mégis a legcsúfabb éhezve betölteni sorsunk.
 • …Az ajándék meg kedves, ha kevés is…
 • …a kóborlók kegyelemfalatokra szorulnak, hát hazudoznak, s nem kívánnak szólni igaz szót.
 • …gyűlöletes nékem… kit, noha ínség is, rábír a hazug locsogásra.
 • …a kalászt is sejted, hogyha a pelyvát nézed…
 • …más-más dolgokban lel más-más ember örömre.

Homérosz bölcseletei 3

 • …még senki se tudta, miképpen esett születése.
 • . …az olyan dalt dicsérik legjobban a népek, mely a legújabbként jár körben a ráfigyelők közt.
 • Mert nem sok fiú van, ki olyan, mint apja egészen, több, aki hitványabb, s kevesebb, aki túltesz az apján.
 • …mert hiszen annál nincs soha szebb és nincs derekabb sem, mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát férj és nő, nagy fájdalmára a rosszakaróknak, jóakarók örömére, jeles hírére maguknak.
 • …a bátornak minden jobban sikerülhet, bármibe fog, jöjjön bár más helyről e vidékre.
 • …az ifjabbak mindenkoron oktalanabbak.
 • …jobb mindig a mérték.
 • …a férfiunak mi sem ad több hírt, amíg élhet, mint mi dicsőséget lábbal, vagy kézzel elérhet.
 • …vendéglátóm ő, s a baráttal ugyan ki csatáznék?
 • Jóra a rossz sose visz: megfogja a gyorsat a lomha…

Homérosz bölcseletei 2

…üdvünk hát a karunkban van, nem a lankadozásban.

 • …baj után a bolond is okos már
 • …minden az isteneink térdén feküszik még…
 • „>Bár a viszály odaveszne az isteni s emberi szívből és a harag, mely a bölcs eszűt is méregbe borítja…
 • …az ember tervét Zeusz nem mind viszi véghez…
 • …ne veszítsük puszta szavakkal itt az időt: hisz még végzetlen a nagyszerű munka.
 • …amilyen szót mondasz, olyant fogsz hallani is rá.
 • Ésszel még a favágó is több, mint csak erővel…
 • …tűrővé tette az emberi lelket a végzet.
 • …énekszó és tánc… a víg lakomák koronája…
 • Homérosz bölcseletei

   „>Nem jó ám, ha sok úr rendelkezik ; egy legyen úr csak…
  • …nem vethetjük el azt, ami isteni híres ajándék, istenek adják, ember meg nem szerzi erővel.
  • …sose hosszú életű az, ki az istenek ellen harcol…
  • Földre sodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő mást sarjaszt újból, mikor eljön a szép tavasz újra: így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg aláhull.
  • …a végzet elől, azt mondom, senkise futhat, sem hitvány, se nemes, miután megszülte az anyja.
  • …ember nincs, aki gátolhatná Zeusz akaratját, bármi erős legyen is: mert sokkal több a hatalma.
  • …sűrű sereggel ér föl a férfi, akit szívében kedvel a nagy Zeusz…
  • …fékezd nagy lelked: mert sosem illik, ádáz szív hozzád : hisz hajlanak isteneink is, bár több tiszteletük van, több erejük meg erényük.
  • Egyesített erejükkel még gyöngék is erősek…
  • Jobb meghalni azonnal, vagy megmenteni éltünk,
   mint őrlődni sokáig…

  Héber törvényhozók bölcseletei

  • Ha zálogba veszed el társad ruháját: naplemente előtt add vissza neki. Mert az egyetlen takarója, testi ruhája: miben aludjon?…
  • Ne kövesd a tömeget gonosz ügyben; peres ügyben ne vallj a tömeg után, bűnre hajolva.
  • Perében még szegénnyel se légy részrehajló.
  • Megvesztegetést ne fogadj el, mert a megvesztegetés vakká teszi a látókat, és megbuktatja az igaz ügyeket.
  • Ne vegyél el zálogul kézimalmot vagy malomkövet: élet volna az a zálog.
  • Ne ölettessenek meg az apák a fiúk helyett, és a fiúk ne ölettessenek meg az apák helyett: csak saját bűnéért ölettessék meg akárki.
  • Ne legyen zsákodban kétféle kősúly, kisebb és nagyobb. Ne legyen a házadban kétféle véka, kisebb és nagyobb. Teljes és igaz kősúlyod legyen, teljes és igaz vékád legyen.
  • Jaj annak, aki a várost vérontással építi, és a falat gyalázattal teszi szilárddá!

  Katona József bölcseletei 4

  • A hír csak esztelen
   kongás, – ha a hordó üres, leginkább
   kong…
  • Egy tiszteletreméltó ősz kezébe, negyven
   esztendeig való szolgálatért,
   száraz kenyért nyújtasz, magyar hazám?
  • Sohasem alattomos a magyar.
  • Egy királynak
   kell látni minden könnyeket: magának
   könnyezni nem szabad.
  • …a jobbágynak csak legyen;
   úgy addig a király se lesz szegény!
  • Az ördög is igazat
   mondana halála óráján, bizonnyal.
  • …amíg sírnak az ördögök,
   addig talán az emberiség örülhet!
  • Nincs a teremtésben vesztes, csak én!
   Nincs árva más több, csak az én gyermekem!
  • Vannak oly
   esetek, hol a kegyelem irtóztatóbb.

  Katona József bölcseletei 3

   

  • Ó, buzogj vér! Csak buzogj!

  • Ha panaszkodni akarunk, előbb
   meg kell tanulnunk írni…

  • Tűrj békességgel, ezt papolta az
   apáturunk is sokszor: boldogok
   a békességesek, mert Isten fiainak
   hívatnak, – úgy de tömve volt magának
   a gyomra.

  • …a természet a szegényt
   maga arra szánta, hogy szülessen, éljen,
   dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és –
   meghaljon.

  • Szép pénz; de adhatsz-é hát mindenik
   szűkölködőnek?…
   Ha mást nem adhatsz, úgy annál, kinek
   adsz, még szegényebb vagy. Vigyázz, hogy egy
   zsivány tömött erszényeiddel együtt
   ne lopja el nagylelkűségedet.

  • . …úgy, ölni tudtok, jó urak: bezzeg
   ha életet tudnátok adni, akkor
   érdemlenétek meg az uralkodást

  • Uralkodás! Parancsolás! – Minő
   más már csak ennek még a hangja is,
   mint – engedelmeskedni – hát minő
   ez még valóságában?

  • …sem a meg-
   bántást, sem a jótéteményt soha
   el nem felejti a magyar…

  • Ó, semmi sincsen oly gyalázatos,
   mint visszaélni az asszonyi gyengeséggel!

   

  Katona József bölcseletei

  • Nevetni vagy pedig
   könnyezni; ez mindegy az asszonyoknál.
  • . …a nemzet! – Ahány fő, szintannyi ész.
   Kényes becsülete, mint a köntöse –
   sértsd meg csak, öszvetörni kész; de adj
   neki hirtelen vagy egy jó szót s világot
   teremtve öszverontja ellenségidet.
  • …a magyar bor olyan,
   mint a magyar barátság, – mentől óbb,
   annál erősebb.
  • …mindenkor a legördögebb nadály
   a súgdosó maga…
  • A repkedő kicsinyke lelkek oly
   sokan donognak a világban, mint
   a szúnyogok; de vajon hol van az
   az ember, aki abban elhitetné
   magát, hogy ő közikbe tartozik?
  • Ott van a haza,
   hol a haszon – s miért ne húzzam azt?
   Hisz, aminek meg kell történni, az
   anélkül is megtörténik.
  • Sok férfiak – tudom magamról – az
   olyat, ki könnyű győzedelmet ígér,
   azért se szívelik : de légyen a
   meghódítás nehéz, már akkor ők
   csak puszta büszkeségből is belé
   szeretnek.
  • Szabad tekéntet, szabad szív, szabad
   szó, kézbe kéz és szembe szem, – minálunk
   így szokta a szerelmes: aki itt
   letérdel, az vagy imádkozik, vagy ámít!
  • A célod nem, de módjaid
   utálhatom.

  Széchenyi István bölcseletei 5

  • Az Istenek megúnják érdemtelen, buta csoportokat boldogságra úgyszólván szüntelen kényszeríteni…
  • Tegye csak mindegyik maga kötelességét, s ne valami egyebet, hanem azt ugyan emberül.
  • Tanácskozzunk, fáradjunk s cselekedjünk, s csak ne kívánjuk még azt is, hogy a kormány érettünk szántson, vessen, s csűreinkbe takarítson is.
  • …úgy fogjuk találni – ámbár a sorsnak s vak szerencsének is nagy befolyása van -, hogy legtöbbnyire felemelkedések oka az egészséges agyvelő s a tudományok szoros rendszabási…
  • Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni, valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idővel mik lehetünk, s mik leendünk.
  • A Múlt elesett hatalmunkbul, a Jövendőnek urai vagyunk.
  • Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; én azt szeretem hinni: lesz!
  • A való pedig, akárki mit mond, többet ér a képzeletnél.
  • Az emberi halhatatlan lélek s annak legfőbb széke, az emberi agyvelő jeleli ki a kultúra ösvényét, s csak az bírja a nemzeteket lehető legmagasb civilizációi fokra és semmi egyéb!
  • Bízzunk magunkban, bízzunk erőnkben, készületlen azonban soha ne lépjünk síkra, s erőnkkel jobban gazdálkodjunk, mint eddigelé…
  • Oly kevesen vagyunk, hogy még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni.

  Széchenyi István bölcseletei 4

  • A munkásság – lelki és testi – az egyedüli, ami az emberi boldogság legmagasb fokához vezethet bennünket.
  • Az emberi gyengeség a múltat s régit mindig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a jelent és a jövendőt.
  • A szegénység, legalább a mostani világban, a szolgasággal határos.
  • Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.
  • Minden nép, egyet sem véve ki, csak magában, ti. fiaiban hordozza az élet s dicsőség vagy a halál s szégyen csíráját.
  • Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, mikor inkább hallgatni kellett volna.
  • . Egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a község.
  • Csak az erős szabad, és így csak az erős boldog.
  • A szerelem nem okoskodik; ha okoskodik, már nem szerelem többé.
  • Az állat és az ember közti különbséget semmi sem tünteti világosabban ki, mint az elsőnek pangó, a másodiknak haladó léte.