Szémónidész bölcseletei

bolcsesseg

 • Ha bölcsek volnánk, nem vennők a holtakat soká szívünkre, legfeljebb csak egy napig.
 • …halottnak lenni lesz elég időnk, de életünk csak kurta, rossz napokból áll.
 • Az asszony az, mit párja hoz belőle ki; ha jót: a legjobb, ám ha rosszat: túl gonosz.
 • Ó, be rövidlátók, kik nem veszik észre, be gyorsan illan az ifjúkor s vele az élet is el. Ámde te jól tudod ezt, ne feledd el hát, hogy a szívnek add meg a szép gyönyörök élvezetét, amíg élsz!

 

Homérosz bölcseletei

  „>Nem jó ám, ha sok úr rendelkezik ; egy legyen úr csak…
 • …nem vethetjük el azt, ami isteni híres ajándék, istenek adják, ember meg nem szerzi erővel.
 • …sose hosszú életű az, ki az istenek ellen harcol…
 • Földre sodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő mást sarjaszt újból, mikor eljön a szép tavasz újra: így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg aláhull.
 • …a végzet elől, azt mondom, senkise futhat, sem hitvány, se nemes, miután megszülte az anyja.
 • …ember nincs, aki gátolhatná Zeusz akaratját, bármi erős legyen is: mert sokkal több a hatalma.
 • …sűrű sereggel ér föl a férfi, akit szívében kedvel a nagy Zeusz…
 • …fékezd nagy lelked: mert sosem illik, ádáz szív hozzád : hisz hajlanak isteneink is, bár több tiszteletük van, több erejük meg erényük.
 • Egyesített erejükkel még gyöngék is erősek…
 • Jobb meghalni azonnal, vagy megmenteni éltünk,
  mint őrlődni sokáig…

Példabeszédek 6

 • A jóllakott ember még a lépesmézet is megtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes.
 • Mint a madárka, ki elbujdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbujdosott az ő lakóhelyétől.
 • Mint a sir és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek.
 • …aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.
 • Amely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok.
 • …e négy dolgot nem tudom: A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a méély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.
 • Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját, és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
 • A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét…
 • A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.

Példabeszédek 5

 • Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
 • Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék teveled, és meg ne gyűlöljön téged.
 • . Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
 • Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is őhozzá hasonlatos…
 • Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában.
 • Aki vermet ás másnak, abba belé esik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.
 • . Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád.
 • . Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.
 • Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.

Példabeszédek 4

 • Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj.
 • Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal, és közös házban.
 • Aki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.
 • Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
 • A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
 • Aki vet álnokságot, arat nyomorúságot…
 • Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
 • …ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért…
 • Személyt válogatni az ítéletben nem jó.

Példabeszédek 3

 • . Jobb a paréjnak étele, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol van gyűlölség.
 • Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal.
 • Mint aki árvizet szabadit el, olyan a háborúság kezdete…
 • A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat.
 • Még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.
 • Aki értelmet szerez, szereti az életét…
 • A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.
 • Az ő cselekedetiből ismerteti meg magát még a gyermek is…
 • . Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik.

Példabeszédek 2

 • Az igaz az ő barmának érzését is ismeri…
 • Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
 • A halogatott reménység beteggé teszi a szívet…
 • Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
 • Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát…
 • Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.
 • Még az ő felebarátjánális utálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
 • Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
 • Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.

Példabeszédek

 • Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint…
 • …színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.
 • Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő utalt, és légy bölcs!
 • A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme…
 • Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
 • Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
 • Ahol nincs vezetés, elvész a nép…
 • Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.
 • . A derék asszony koronája az ő férjének…

Mózesi könyvek 4

 • Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess…
 • . …a szegény nem fogy ki a földről.
 • …akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.
 • lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért…
 • Mikor valamely város alá mégy, hogy azt megostromold, békességgel kínáld meg azt.

Mózesi könyvek 3

 • Én, az Úr, vagyok a te Istened… Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
 • Ne csinálj magadnak faragott képet…
 • … én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, s ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen… De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
 • Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd…
 • Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgokat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon…
 • Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.
 • Ne ölj.
 • Ne paráználkodjál.
 • Ne lopj.
 • Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
 • Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.