Katona József bölcseletei 4

 • A hír csak esztelen
  kongás, – ha a hordó üres, leginkább
  kong…
 • Egy tiszteletreméltó ősz kezébe, negyven
  esztendeig való szolgálatért,
  száraz kenyért nyújtasz, magyar hazám?
 • Sohasem alattomos a magyar.
 • Egy királynak
  kell látni minden könnyeket: magának
  könnyezni nem szabad.
 • …a jobbágynak csak legyen;
  úgy addig a király se lesz szegény!
 • Az ördög is igazat
  mondana halála óráján, bizonnyal.
 • …amíg sírnak az ördögök,
  addig talán az emberiség örülhet!
 • Nincs a teremtésben vesztes, csak én!
  Nincs árva más több, csak az én gyermekem!
 • Vannak oly
  esetek, hol a kegyelem irtóztatóbb.

Katona József bölcseletei 3

 

 • Ó, buzogj vér! Csak buzogj!

 • Ha panaszkodni akarunk, előbb
  meg kell tanulnunk írni…

 • Tűrj békességgel, ezt papolta az
  apáturunk is sokszor: boldogok
  a békességesek, mert Isten fiainak
  hívatnak, – úgy de tömve volt magának
  a gyomra.

 • …a természet a szegényt
  maga arra szánta, hogy szülessen, éljen,
  dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és –
  meghaljon.

 • Szép pénz; de adhatsz-é hát mindenik
  szűkölködőnek?…
  Ha mást nem adhatsz, úgy annál, kinek
  adsz, még szegényebb vagy. Vigyázz, hogy egy
  zsivány tömött erszényeiddel együtt
  ne lopja el nagylelkűségedet.

 • . …úgy, ölni tudtok, jó urak: bezzeg
  ha életet tudnátok adni, akkor
  érdemlenétek meg az uralkodást

 • Uralkodás! Parancsolás! – Minő
  más már csak ennek még a hangja is,
  mint – engedelmeskedni – hát minő
  ez még valóságában?

 • …sem a meg-
  bántást, sem a jótéteményt soha
  el nem felejti a magyar…

 • Ó, semmi sincsen oly gyalázatos,
  mint visszaélni az asszonyi gyengeséggel!

 

Katona József bölcseletei 2

 • …csak akkor mernek a
  kis gyermekek mást megfenyegetni, a-
  midőn hiszik, hogy azt nem tudja senki.
 • …üsd az
  orrát, magyar, ki bántja a tied’!
 • Hogy Bánk leüljön a setét szövetség
  gyász-asztalához, ahhoz nem csekélyebb,
  mint Bánki sértődés kívántatik.
 • …csóka csóka-társának
  szemét ki nem kaparja…
 • Mit térdepelsz? Az Isten nincsen itt…
 • Épülj fel! Izmosodj meg, gondolat!
 • . Minek is becsület emberek között!
 • Munkálkodó légy, nem panaszkodó.
 • . …aki száz meg százezert rabol,
  bírája lészen annak, akit a
  szükség garast rabolni kényszerített.

Katona József bölcseletei

 • Nevetni vagy pedig
  könnyezni; ez mindegy az asszonyoknál.
 • . …a nemzet! – Ahány fő, szintannyi ész.
  Kényes becsülete, mint a köntöse –
  sértsd meg csak, öszvetörni kész; de adj
  neki hirtelen vagy egy jó szót s világot
  teremtve öszverontja ellenségidet.
 • …a magyar bor olyan,
  mint a magyar barátság, – mentől óbb,
  annál erősebb.
 • …mindenkor a legördögebb nadály
  a súgdosó maga…
 • A repkedő kicsinyke lelkek oly
  sokan donognak a világban, mint
  a szúnyogok; de vajon hol van az
  az ember, aki abban elhitetné
  magát, hogy ő közikbe tartozik?
 • Ott van a haza,
  hol a haszon – s miért ne húzzam azt?
  Hisz, aminek meg kell történni, az
  anélkül is megtörténik.
 • Sok férfiak – tudom magamról – az
  olyat, ki könnyű győzedelmet ígér,
  azért se szívelik : de légyen a
  meghódítás nehéz, már akkor ők
  csak puszta büszkeségből is belé
  szeretnek.
 • Szabad tekéntet, szabad szív, szabad
  szó, kézbe kéz és szembe szem, – minálunk
  így szokta a szerelmes: aki itt
  letérdel, az vagy imádkozik, vagy ámít!
 • A célod nem, de módjaid
  utálhatom.

Wesselényi Miklós bölcseletei

orokigazsag

 • Kevés ország van, hol annyi eladósodott s birtokából elélni nem tudó lenne, mint nálunk, hol van kevesebb élelmét eszével kereső, de hol több a féltudós? Mindennek lehet s van egyéb oka is; de legfőbb ugyan csak az egészséges életre való ész s valódi míveltség hiánya.
 • A nemzeti érzés a hazaszeretetnek – mondhatni – poézise.
 • . Rossz fejedelem csak rossz polgárok által s közt létezhetik.
 • …a társaság nem szenved kebelében lázadókat…
 • Istenért – ne gyanakodjunk, s ne gyanúsítsunk. Ki nem megy velünk mindig ugyanazon úton – ne tartsuk, ne hírleljük mindjárt ellenkező úton s más célra törekvőnek. Ugyanazon célra több utak is vezetnek, s ugyanazon út nem mindennek való. Nagy s szükséges polgári erény: mások iránti türelem s mások cselekvésének méltánylása.
 • Vezéri tulajdonoknak pedig egyik főbbike: hol nem szükség, nem vezérkedni s olykor vezetve vezér szerepet mással játszódtatni.
 • Gyanúsítás egyezségnek mindenütt sírt ás; de tágabbat s mélyebbet sehol sem, mint nálunk. Könnyen hivő, könnyen bízó s azért könnyen is csalódó s annyiszor csalatott nemzetünknek ugyanis bélyegző jelleme közé tartozik a gyanakodás. E nemzet kész valakit kis okért már felmagasztalni: de képzelt ok késszé teszi ugyanazt csakhamar sárral dobálni.
 • Nincs szánakodásra s egyszersmind nevetségre méltóbb, mint előítéletekkel terhelt s balvélemények mellett kardoskodó fiatal ember. Úgy nem illik ez korához, mint az elszánt fekete epéjű komorság, vagy a ronda fösvénység – oly rosszul áll neki, mint vénnek szerelmes ábrándozás s játszi bohóskodás.
 • . Tudás, ha nem fonák, minden helyzetben üdvös és soha sem káros. Megelégedésnek is – igazi s tehetség szabta korláton túl nem erőlködő tudás legbiztosb kútfeje. Még a rab is nyugodtabban hordja láncait s nem gyötri magát széttépésök hiú erőlködésével, ha azoknak szét nem szaggatható voltát igazán tudja.
 • Sors kénytelenségétől békében tűri el az ember azt, mi emberektől jőve tűrhetetlennek látszik.
 • Hazafit s polgárt s csak ezt kell minden emberből nevelni: mert aki ezzé nem válik, el van annak rendeltetése vétve…
 • Ne vessünk meg és el semmit azért, hogy régi: de hányjuk messze magunktól, ha rossz s már hasztalan, akármely régi is. Ne ragadjunk hévvel semmit is csak azért, mivel újság; de ha jónak ismerünk el valamit, fogadjuk buzgó részvéttel, bár ezelőtt híre-helye sem volt, vagy ha régebbjeink azt nem kedvelték is.

Táncsics Mihály bölcseletei

tancsicsmihalybölcseletei

 • Legyen tökéletes jogegyenlőség hazánkban – és ne legyen senki számára kiváltság…
 • …jobbágy és földesuraság közt nincs egyenlőség, nincs, nem lehet kölcsönös bizodalom…
 • …mindig és mindenütt maguk a polgárok, éspedig a vagyontalan munkások oltalmazták a szabadságot, vagy szerezték vissza, ha az már elveszett vala…
 • Aki nem jól tanulja meg mesterségét: maga vallja kárát…
 • A kormány az országért van, tehát fölötte a nemzet mindenkor intézkedhetik.
 • Az egyenlő szabadság és egyenlő jogok teszik a forrást, melybül mindenki egyaránt meríthet jólétet, boldogságot, áldást.
 • …a koronák és trónusok csak addig állhatnak fenn, míg a népek szegények, tudatlanok.

Széchenyi István bölcseletei 5

 • Az Istenek megúnják érdemtelen, buta csoportokat boldogságra úgyszólván szüntelen kényszeríteni…
 • Tegye csak mindegyik maga kötelességét, s ne valami egyebet, hanem azt ugyan emberül.
 • Tanácskozzunk, fáradjunk s cselekedjünk, s csak ne kívánjuk még azt is, hogy a kormány érettünk szántson, vessen, s csűreinkbe takarítson is.
 • …úgy fogjuk találni – ámbár a sorsnak s vak szerencsének is nagy befolyása van -, hogy legtöbbnyire felemelkedések oka az egészséges agyvelő s a tudományok szoros rendszabási…
 • Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni, valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idővel mik lehetünk, s mik leendünk.
 • A Múlt elesett hatalmunkbul, a Jövendőnek urai vagyunk.
 • Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; én azt szeretem hinni: lesz!
 • A való pedig, akárki mit mond, többet ér a képzeletnél.
 • Az emberi halhatatlan lélek s annak legfőbb széke, az emberi agyvelő jeleli ki a kultúra ösvényét, s csak az bírja a nemzeteket lehető legmagasb civilizációi fokra és semmi egyéb!
 • Bízzunk magunkban, bízzunk erőnkben, készületlen azonban soha ne lépjünk síkra, s erőnkkel jobban gazdálkodjunk, mint eddigelé…
 • Oly kevesen vagyunk, hogy még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni.

Széchenyi István bölcseletei 4

 • A munkásság – lelki és testi – az egyedüli, ami az emberi boldogság legmagasb fokához vezethet bennünket.
 • Az emberi gyengeség a múltat s régit mindig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a jelent és a jövendőt.
 • A szegénység, legalább a mostani világban, a szolgasággal határos.
 • Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.
 • Minden nép, egyet sem véve ki, csak magában, ti. fiaiban hordozza az élet s dicsőség vagy a halál s szégyen csíráját.
 • Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, mikor inkább hallgatni kellett volna.
 • . Egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a község.
 • Csak az erős szabad, és így csak az erős boldog.
 • A szerelem nem okoskodik; ha okoskodik, már nem szerelem többé.
 • Az állat és az ember közti különbséget semmi sem tünteti világosabban ki, mint az elsőnek pangó, a másodiknak haladó léte.

Széchenyi István bölcseletei 3

 • Bizonyosan testére és így egész személyére nézve tökéletesb ember az, ki több gimnasztikai ügyességgel bír.
 • Az emberi nem a legkevésbé sem gyűlöli az önkényt, magában véve: nagyon könnyen képes azzal megbarátkozni, sőt meg is szeretheti azt … s ha az emberek, részint ösztönből, részint ésszerű okoknál fogva az abszolút kormányformát kárhoztatják, ez legtávolabbról sem ellenszenvből történik, hanem azon természetes okból, mivel az önkény, mint a tapasztalás bizonyítja, rendesen karöltve jár az ostobasággal.
 • Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt; a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre.
 • Ki igen sokféle akar lenni, alig lehet tökéletes egyféle.
 • Ki a közönségnek akar használni, legelső kötelessége: magárul egészen elfelejtkezni.
 • Tapasztalást pénzért venni vagy hagyományképpen kapni nem lehet – fizetni kell azért mindég és mindegyiknek.
 • Becsület nélkül az Istennek minden adományai keserűk.
 • Élőrül élők közt nincs igazságos ítélet.
 • Minden ember szereti az igazságot, de becstelen csak magának, a becsületes ellenben minden felebarátinak.
 • Nem elég mai időkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni.

Széchenyi István bölcseletei 2

 • A magyarnak mindenkori s most is legnagyobb ellensége – a magyar.
 • Csak az a valóságos bölcs Hazafi, ki lehetőt kivár, s jól tudván, hogy az ember gyenge léte miatt se felette boldog, se határtalanul boldogtalan nem lehet, a középúton jár…
 • Lenyesik szárnyamat, lábamon járok; levágják lábaimat, kezemen fogok járni; kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak használhassak.
 • Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében!
 • Nem az cselekszik bölcsen, ki hazaszeretetét abban helyezheti, hogy minden idejét annak dicséretére pazarolja, hanem inkább az, ki hátramaradását fejtegeti, s boldogításában elősegélleni fáradozik.
 • Azt mondani: „extra Hungarian non est vita”, hiábavaló s kacagást vagy szánakozást okozó beszéd … és mégis … van valami ki nem mondható, mi a nemesb embert ellenállhatatlan erővel csatolja hazájához, legyen az bár kopár mező, bár berkes lapány vagy hósivatag.
 • Tőlünk függ minden, csak akarjunk.
 • Mindég csak azon kötelességekrül szólunk, melyekkel szüleinkhez köttetünk, azokrul soha vagy ritkán, melyekkel gyermekeink iránt tartozunk, holott ezek még szentebbek.
 • Igen sokan pedig a jó régi időt siratják, a jelenrül egészen elfelejtkeznek, s azért ezt bölcsen nem is használhatják. Márpedig hacsak a régiség bája nem, egyéb bizonyosan semmi sem teheti előttünk kívánatosabbá Elődink idejét saját éltünk napjainál.
 • …az öncsalás esztelenség.